مایاکوفسکی

بیش از بیست و پنج سال از چاپ اول «مجموعهٔ نسل قلم» می‌گذرد. این کتاب‌ها زندگینامه نیستند، بلکه شرح و تفسیر و نقد آثار و اندیشه‌های نویسندگان هستند و اگر چه حجمشان اندک است اما…